Praskie Centrum Medyczne

Medycyna pracy

Oferujemy konsultacje z zakresu medycyny pracy. Konsultacji udziela dr Elżbieta Tkaczuk-Sójka.

BADANIA

WSTĘPNE – pracodawca kieruje na nie:

✓   nowych pracowników

✓   pracowników po zmianie stanowiska pracy

✓ w przypadku zamiany charakteru stanowiska pracy – np. wystąpienia nowych narażeń

OKRESOWE – pracodawca kieruje na nie:

✓  osoby pracujące przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy

KONTROLNE – pracodawca kieruje na nie:

✓    każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni i ponownie podejmuje pracę

LEKARZ MEDYCYNY PRACY PRZYJMUJE PACJENTA Z ORYGINAŁEM SKIEROWANIA WYDANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ.
Skierowanie powinno: być czytelnie wypełnione z nazwą stanowiska w języku polskim, zawierać wszelkie niezbędne informacje i dane dot. stanowiska pracy (wykaz narażeń i ew. czynników szkodliwych) , być opatrzone pieczęcią firmy kierującej wraz z nr REGON oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.

Skierowanie ważne jest przez 3 miesiące od daty wystawienia. Za treść skierowania odpowiedzialny jest pracodawca. Skierowanie jest przechowywane w dokumentacji medycznej pacjenta.
Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy a nie na pracowniku.

POTRZEBNA CI POMOC SPECJALISTY?

Zadzwoń i umów się na wizytę!

Przebieg badania MEDYCYNY PRACY

 • ✓  Pracodawca zgłasza się do placówki Praskie Centrum Medyczne celem omówienia szczegółów umowy współpracy.
  ✓  Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne (dostępne również w placówce Praskie Centrum Medyczne) dla pracownika kierowanego na badania wstępne, okresowe, kontrolne.
  ✓  Pracodawca lub pracownik sam ustala termin wizyty. W trakcie ustalania terminu wizyty pracownik powinien posiadać wypełniony druk skierowania – informacje podane na skierowaniu ułatwią umówienie się na komplet badań i konsultacji niezbędnych dla lekarza Medycyny Pracy.
  ✓  W ustalonym terminie pracownik zgłasza się ze skierowaniem do lekarza medycyny pracy.
  ✓  Po zakończeniu cyklu badań i stwierdzeniu zdolności bądź przeciwwskazań pracownika do pracy, lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie w formie zaświadczenia lekarskiego. Wystawiane są dwa egzemplarze zaświadczenia (jeden przeznaczony jest dla pracodawcy, drugi dla pracownika).
  ✓  Pracodawca lub pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarza, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania/odbioru zaświadczenia.
  Regulacje prawne odnośnie medycyny pracy:
  ✓  Kodeks Pracy – Dział X.
  ✓  Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn. zm. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy).
  Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).
 •  

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r  (Dz.U. Nr 96, poz.593 z 1997 r) o służbie medycyny pracy, zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Pracodawcy, zgodnie z art. 22 ustawy, ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Art.1, punkt 7 Ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, nakłada na pracodawcę obowiązek podpisania umowy z placówką medyczną:
„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.”